🏆️ Athletes

Gustav Iden

Yesterday @ 2:30pm

Hello everybody, I am Gustav from Norway. I am the 2022 Kona World Champion.

Gustav Iden

Yesterday @ 2:30pm

Check me out below:

Gustav Iden

Yesterday @ 2:30pm

Gustav Iden

Yesterday @ 2:30pm

And check out this video of me:

Gustav Iden

Yesterday @ 2:30pm